ВСУ "Захари Стоянов"
Вечерно средно училище в град Бургас

Прием 2023-2024г.

Вечерно средно училище „Захари Стоянов” – гр. Бургас

обявява прием за учебната 2023-2024г.

на основание Заповед № РД-06-359/ 13.09.2023 г.  за утвърждаване на ДЪРЖАВЕН ПЛАН - ПРИЕМ за област Бургас за учебната 2023/2024 г. 

 със следните профили:

8А клас

    Профил:   Икономическо развитие

      Профилиращи предмети:

1.  География и икономика

2.  Английски език

3.  Информационни технологии

4.  Биология и здравно образование

 

8Б клас

      Профил: ХУМАНИТАРНИ НАУКИ

      Профилиращи предмети:

1.  Български език и литература

2.  Философия

3.  История и цивилизации

4.  География и икономика

 

 

Документи за записване:

1.Формуляр за записване – Заявление – попълва се в училището – ученикът посочва кой завършен клас има, през коя учебна година и в кое училище;

2.Удостоверение за преместване от предходното училище или удостоверение за завършен клас; Представя се в оригинал;

  1. Записване в осми клас се подава свидетелство за основно образование – ученици, които са завършили седми клас преди 2017 година трябва да подадат молба в училището, в което са завършили,  за издаване на свидетелство за основно образование след седми клас. /Параграф 24, ал. 3 от Преходни и заключителни разпоредби на ЗПУО се прилага за лица, завършили успешно VII клас и прекъснали обучението си преди влизането на новия ЗПУО, като на тези лица се издава свидетелство за завършено основно образование в съответствие с действащата нормативна уредба, според която основното образование е след завършен седми клас/.

4.Копие на личния картон – ако е дадено на ученика от предходното училище;

5.Снимки – 4бр.