ВСУ "Захари Стоянов"
Вечерно средно училище в град Бургас

Форми на обучение

 

Форми на обучение във ВСУ „Захари Стоянов” гр. Бургас

Формите на обучение в училището са вечерна и  самостоятелна форма на обучение. Двете форми на обучение са приети с Протокол No 7 /14.09.2023 г., решение 4.

  1. Във вечерна форма може да се обучават само лица, навършили 16 години за придобиване на основно и средно образование и/или за професионална квалификация.

.2. По изключение в училище може да се приемат и лица, навършили 14 години, които поради семейни или социални причини не могат да се обучават в дневна форма.

1.2.2.Обучението във вечерна форма се провежда по училищен учебен план, разработен въз основа на съответния рамков учебен план за вечерна форма.

1.2.3.Обучението във вечерна форма за учениците със специални образователни потребности може да се осъществява и по индивидуален учебен план, разработен въз основа на съответния рамков учебен план за вечерна форма.

1.2.4.Във вечерната форма на обучение учениците се организират в паралелки и в групи.

Вечерната  форми на обучение е присъствени, като занятията се провеждат между 17.00 ч. и 22.00 ч. в учебните дни.

  1. В самостоятелна форма могат да се обучават:

2.1.ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна форма;

2.2.ученици в задължителна училищна възраст - по желание на ученика или родителя, по реда на чл. 12, ал. 2 ЗПУО, след решение на експертна комисия, създадена към регионалното управление на образованието; За провеждането и организацията на самостоятелната форма на обучение за учениците по т. 2.2. в съответствие с изискванията на ЗПУО се осъществява контрол на всеки учебен срок от експертната комисия към регионалното управление на образованието. В комисията задължително участва представител на Агенцията за социално подпомагане. Редовните изпитни сесии за тези ученици се организират в края на всеки учебен срок. Учениците, които не са положили успешно в рамките на една учебна година два и повече изпита за определяне на годишна оценка по учебните предмети от училищния учебен план, продължават обучението си при спазване на изискванията на ЗПУО в друга форма на обучение, препоръчана от екипа за подкрепа за личностно развитие.

2.3.ученици с изявени дарби;

2.4. лица, навършили 16 години; За тези случаи се допуска обучение за завършване на два класа в една година, ако са заявили това свое желание при подаване на заявлението по чл. 31, ал. 4 от Нар. 10 за организация на дейностите в учил. образование /За записване в индивидуална, самостоятелна форма на обучение или за промяна на формата на обучение ученикът подава заявление до директора на училището по реда на чл. 12, ал. 2 ЗПУО/. Те полагат изпити за следващ клас само ако успешно са положили всички изпити, предвидени за завършване на предходния клас.

 2.5. Самостоятелна форма на обучение  може да се организира за ученик, навършил 16 години, който постъпва за пръв път в училището (съгласно Наредба №10, чл.31, ал.2, т.2 – („лице, навършило 16 години, което постъпва за първи път в училище“);

2.6. Ученици в самостоятелна форма на обучение, при повтарянето на класа се явяват на изпити само по учебните предмети, по които имат оценка Слаб /2/ или не са се явили на поправителни изпити;

2.7. Самостоятелната форма включва самостоятелна подготовка и изпити за определяне на годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план;

2.8. При самостоятелна форма на обучение се прилага училищния учебен план за вечерна форма на обучение. При разлики в учебните планове се полагат приравнителни изпити след заповед на директора.

2.9. Изпитите по учебните предмети от училищния учебен план за самостоятелна форма на обучение се провеждат в една редовна и две поправителни  сесии, а за самостоятелна форма на обучение по т. 2.4. в  две редовни и две поправителни сесии.

2.10. Заявлението за записване в самостоятелна форма на обучение може да се подаде и до 20 учебни дни преди изпитната сесия;

2.11. Учениците, записани в самостоятелна форма на обучение са длъжни да посещават консултациите на учителите в рамките на утвърдения от директора график за консултации.

2.12. За явяване на изпити учениците подават заявление до директора.

2.13. Ученик, обучаван в самостоятелна форма на обучение, който не се е явил на три поредни сесии  се счита за отписан ученик.

 2.14. За записване на ученика в  самостоятелна форма на обучение директорът на училището издава заповед.

 3. Ученици, които се обучават във вечерна, самостоятелна, индивидуална  форма на обучение, могат да променят формата си на обучение при условията и реда на  ЗПУО след подадено писмено заявление до директора на училището.

           3.1. Промяната на формата на обучение се допуска и по време на учебната година, когато се преминава:

  • От вечерна  в самостоятелна форма на обучение;
  • от вечерна в самостоятелна форма на обучение при разформироване на паралелка;
  • от дневна във вечерна форма на обучение;
  • За промяна на формата на обучение директорът издава заповед.