ВСУ "Захари Стоянов"
Вечерно средно училище в град Бургас

Документи

Прикачени документи

Правилник за дейността на училището за учебната 2021/2022 година
Мерки за повишаване качеството на образованието
Програма за превенция на рзнното напускане на училище
Програма за предоставяне равни възможност и приобщаване на деца и ученици от уязвими групи
Стратегия за развитие на ВСУ "Захари Стоянов"
Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2021/2022 година в условията на COVID - 19
План за дейностите по безопасност на движението по пътищата 2021/2022 г
Годишен план за дейността 2021/2022 г.
Контролна дейност директор 2021/2022г.
План за квалификационната дейност 2021/2022 г.
Етичен кодекс 2021/2022 г.
Правила за използване на електронен дневник 2021/2022 г.
Годишен план 2019- 2020г.
Училищен учебен план 2019- 2020г.
Стратегия за развитие на ВСУ
Училищен учебен план
Правилник за дейността на училището
Организация на учебния ден
Вътрешни правила