ВСУ "Захари Стоянов"
Вечерно средно училище в град Бургас

Мисия и визия

       MИСИЯ

 •   Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образователен процес в съответствие с изискванията на ЗПУО, както и на всички поднормативни актове, за да отговорим на предизвикателствата на времето, в което живеем.
 •   Изграждане на конкурентна образователна среда и възпитателна среда, която насърчава и подкрепя всяка отделна личноств нейния стремеж към творческо и личностно развитие.
 •   Изграждане на ученици-личности,с широка култура,национални добродетели и европейски манталитет, с модерно виждане за света и с висока степен на конкурентоспособност способни да живеят пълноценно в България,обединена Европа и космополитния свят.
 •   Придобиване на солидни знания при изучаване на информационните технологии и тяхното практическо приложение в целия образователен процес.
 •   Училището да се утвърди като привлекателен център за всички незавършили образованието си.
 •   Изграждане на стабилни партньорства и на взаимоотношения на толерантност и разбирателство.
 •   Възпитаване и изграждане на необходимите социални умения на младите хора за общуване и правилно поведение в обществото.

       ВИЗИЯ

 • Вечерно средно училище“Захари Стоянов“ ще запази своя облик и традиции. То ще се развива като училище с вечерна форма на подготовка ,но и според новия си облик ще разшири обхвата на прием с нови паралелки от 8 клас и съответно от 5,6,7, с два етапа на  образователна степен:
  • основен: 5– 7 клас;
  • първи гимназиален етап: 8 – 10 клас профилирана и професионална
  • втори гимназиален клас 11-12клас профилирана и професионална
 • Постигането на качествен образователен процес ще бъде реализирано с помощта на квалифицирани педагози, които имат съвременно мислене и могат успешно да приложат стандартите на новия ЗПУО.
 • С автономията, която ни позволява новият ЗПУО, ние ще разработим съвременни програми за факултативни и избираеми форми за придобиване на компетентности в съответствие с потребностите и интересите на учениците.
 • Ще приложим различните форми на обучение, заложени в новия ЗПУО – самостоятелна, индивидуална, с цел да отговорим на потребностите и да дадем достъп до образование, както и за да предотвратим преждевременно отпадане и ранно напускане на училище.
 • Ще продължим да изграждаме и модернизираме учебната  база за постигане на заложените в нашата мисия приоритети.
 • С цел да отговорим на изискванията за създаване на приобщаващо и подкрепящо образование, ще осигурим екип от квалифицирани специалисти,  психолог, екип, който ще направи оценка и ще осъществи допълнителна подкрепа на  ученици, имащи необходимост от приобщаване и социализация.
 • Ще изработим и ще се ръководим от Етичен кодекс на училищната общност, в създаването на който участват ПС и ученическото самоуправление.
 • Да превърнем библиотеката в любимо място за обучение и творчество.
 • За да възпитаваме и изграждаме дух на родолюбие, ще задълбочим и разширим инициативите, свързани с миналото и фолклорните традиции на Бургас, Странджанския край и на родината ни.