ВСУ "Захари Стоянов"
Вечерно средно училище в град Бургас

 Проект на МОН BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“


Проектът е на обща стойност 104 959 178,01 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския социален фонд. Продължителността на проекта е 36 месеца - от 15.10.2019 г. до 15.10.2022 г.